تلاش صنعت کارآفرین

تلاش بست

بست روکش دار تک پیچ

بست روکش دار تک پیچ 16 (M8-NR) تلاش بست
38,200 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 16 (M8/10-NR) تلاش بست
44,000 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 16 (M8-EPDM) تلاش بست
39,900 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 16 (M8/10-EPDM) تلاش بست
45,900 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 20 (M8-NR) تلاش بست
40,500 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 20 (M8/10-NR) تلاش بست
46,500 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 20 (M8-EPDM) تلاش بست
42,600 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 20 (M8/10-EPDM) تلاش بست
48,700 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 25 (M8-NR) تلاش بست
44,300 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 25 (M8/10-NR) تلاش بست
50,500 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 25 (M8-EPDM) تلاش بست
47,200 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 25 (M8/10-EPDM) تلاش بست
53,400 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 32 (M8-NR) تلاش بست
47,500 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 32 (M8/10-NR) تلاش بست
53,800 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 32 (M8-EPDM) تلاش بست
51,100 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 32 (M8/10-EPDM) تلاش بست
57,300 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 40 (M8-NR) تلاش بست
50,800 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 40 (M8/10-NR) تلاش بست
57,000 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 40 (M8-EPDM) تلاش بست
55,100 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 40 (M8/10-EPDM) تلاش بست
61,300 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 50 (M8-NR) تلاش بست
54,800 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 50 (M8/10-NR) تلاش بست
60,700 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 50 (M8-EPDM) تلاش بست
60,000 تومان
+ -
بست روکش دار تک پیچ 50 (M8/10-EPDM) تلاش بست
66,000 تومان
+ -

بست روکش دار دوپیچ

بست روکش دار دو پیچ 40 (M8-NR) تلاش بست
57,600 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 40 (M8/10-NR) تلاش بست
63,700 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 40 (M8-EPDM) تلاش بست
61,800 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 40 (M8/10-EPDM) تلاش بست
67,900 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 50 (M8-NR) تلاش بست
61,200 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 50 (M8/10-NR) تلاش بست
66,500 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 50 (M8-EPDM) تلاش بست
66,400 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 50 (M8/10-EPDM) تلاش بست
71,800 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 63 (M8-NR) تلاش بست
87,100 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 63 (M8/10-NR) تلاش بست
93,800 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 63 (M8-EPDM) تلاش بست
95,300 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 63 (M8/10-EPDM) تلاش بست
102,000 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 75 (M8/10-NR) تلاش بست
130,700 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 75 (M8/10-EPDM) تلاش بست
143,000 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 90 (M8/10-NR) تلاش بست
142,600 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 90 (M8/10-EPDM) تلاش بست
157,400 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 110 (M8/10-NR) تلاش بست
161,000 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 110 (M8/10-EPDM) تلاش بست
179,600 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 125 (M8/10-NR) تلاش بست
220,400 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 125 (M8/10-EPDM) تلاش بست
247,700 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 160 (M8/10-NR) تلاش بست
311,500 تومان
+ -
بست روکش دار دو پیچ 160 (M8/10-EPDM) تلاش بست
353,300 تومان
+ -

بست روکش دار دوپیچ رگلاژی

بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 50 (NR) تلاش بست
104,800 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 50 (EPDM) تلاش بست
111,600 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 63 (NR) تلاش بست
134,700 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 63 (EPDM) تلاش بست
145,700 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 75 (NR) تلاش بست
160,100 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 75 (EPDM) تلاش بست
172,300 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 90 (NR) تلاش بست
183,800 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 90 (EPDM) تلاش بست
201,000 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 110 (NR) تلاش بست
205,700 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 110 (EPDM) تلاش بست
223,600 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 125 (NR) تلاش بست
249,700 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 125 (EPDM) تلاش بست
272,200 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 160 (NR) تلاش بست
287,000 تومان
+ -
بست روکش دار رگلاژی دو پیچ 160 (EPDM) تلاش بست
314,200 تومان
+ -

بست پایه دار

بست پایه دار 40 تلاش بست
34,500 تومان
+ -
بست پایه دار 50 تلاش بست
36,000 تومان
+ -
بست پایه دار 63 تلاش بست
42,100 تومان
+ -
بست پایه دار 75 تلاش بست
73,800 تومان
+ -
بست پایه دار 90 تلاش بست
81,900 تومان
+ -
بست پایه دار 110 تلاش بست
92,700 تومان
+ -
بست پایه دار 125 تلاش بست
124,200 تومان
+ -
بست پایه دار 160 تلاش بست
332,800 تومان
+ -

بست آویز

بست آویز 50 تلاش بست
67,100 تومان
+ -
بست آویز 63 تلاش بست
76,100 تومان
+ -
بست آویز 75 تلاش بست
136,500 تومان
+ -
بست آویز 110 تلاش بست
165,100 تومان
+ -
بست آویز 125 تلاش بست
234,000 تومان
+ -

بست دنباله دار

بست دنباله دار 50 تلاش بست
65,000 تومان
+ -
بست دنباله دار 63 تلاش بست
68,300 تومان
+ -
بست دنباله دار 75 تلاش بست
106,000 تومان
+ -
بست دنباله دار 110 تلاش بست
113,100 تومان
+ -

بست ساده

بست ساده 40 تلاش بست
19,600 تومان
+ -
بست ساده 50 تلاش بست
20,300 تومان
+ -
بست ساده 63 تلاش بست
23,700 تومان
+ -
بست ساده 75 تلاش بست
40,200 تومان
+ -
بست ساده 90 تلاش بست
43,400 تومان
+ -
بست ساده 110 تلاش بست
62,500 تومان
+ -
بست ساده 125 تلاش بست
81,600 تومان
+ -
بست ساده 160 تلاش بست
210,600 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 40 تلاش بست
15,100 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 50 تلاش بست
15,700 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 63 تلاش بست
19,100 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 75 تلاش بست
32,400 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 90 تلاش بست
35,600 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 110 تلاش بست
45,600 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 125 تلاش بست
73,100 تومان
+ -
بست ساده(بدون پیچ و مهره) 160 تلاش بست
195,000 تومان
+ -

پیچ و مهره

پیچ 8*25
2,500 تومان
+ -
پیچ 8*30
3,000 تومان
+ -
پیچ 10*30
5,500 تومان
+ -
پیچ 10*40
6,300 تومان
+ -
پیچ متری 8mm*100cmسفید
64,400 تومان
+ -
پیچ متری 10mm*100cmسفید
85,200 تومان
+ -
پیچ 160*10 سفید
16,900 تومان
+ -
پیچ 160*8 سفید
13,700 تومان
+ -
مهره 10 سفید
4,200 تومان
+ -
مهره 8 سفید
2,100 تومان
+ -
آدرس:

تهران، بزرگراه امام رضا(ع)، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار خیام، خیابان بهارستان، کوچه 1/1 پلاک 861

اطلاعات تماس:

خدمات مشتریان: 75469    دفتر تهران: 75257000          واتس اپ: 09124608416    
ایمیل : tsk@talashsanat.com                                    کدپستی: 3393164475

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تلاش صنعت کارآفرین می باشد